Regulamin serwisu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu linkolo.pl jest Seo Power Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (kod pocztowy 10-416) przy ulicy Towarowej 1 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344076 o kapitale zakładowym wynoszącym 1000000 zł.
 2. Korzystanie z Serwisu jest jednoczesną akceptacją w całości zasad zawartych w niniejszym regulaminie wyrażoną przez osoby korzystające z serwisu (zwane dalej Użytkownikami).
 3. Użytkownik serwisu wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) od Seo Power sp. z o.o oraz innych podmiotów współpracujących z Seo Power, na adres e-mail podany przy rejestracji w Serwisie Linkolo.pl."
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Linkolo.pl po dokonaniu zmian w Regulaminie oznacza akceptację nowych warunków Regulaminu.
 5. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Użytkownika, Umowa pomiędzy nim a Seo Power sp. z o.o rozwiązuje się. Do rozwiązania Umowy niezbędnym jest przekazanie Seo Power sp z o.o informacji drogą mailową o braku akceptacji nowego Regulaminu.
 6. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania prawa i zasad wyrażonych w regulaminie.
 7. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w ramach systemu Linkolo.

WYDAWCA

 1. Każdy zarejestrowany Użytkownik Linokolo może być Wydawcą. W tym celu musi poprawnie zarejestrować w swoim panelu jeden lub więcej Serwisów, na których wyświetlane będą reklamy zlecane przez Linkolo.
 2. Zgłoszone przez Wydawcę Serwisy są oznaczane jako 'Basic'. Linkolo zastrzega sobie prawo do usunięcia Serwisu z Systemu, w tym bez podania przyczyny.
 3. Wydawca udostępnia Linkolo powierzchnię reklamową Serwisu za co otrzymywać będzie wynagrodzenie równe prowizji za emisję Reklam, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu. Usługi reklamowe na rzecz Reklamodawców są świadczone wyłącznie przez Linkolo, za pośrednictwem Systemu. Wszelkich wynikłych z tego tytułu rozliczeń z Reklamodawcami dokonuje wyłącznie Linkolo.
 4. Treść strony udostępnionej jako powierzchnia reklamowa musi być treścią statyczną (nie zmienianą przez cały okres publikacji reklamy)
 5. Adres strony (URL) wraz z treścią udostępnioną jako powierzchnia reklamowa musi być statyczny i niezmienny.
 6. Ceny za publikację Reklam w Serwisie Wydawcy ustala Wydawca bazując na sugestiach Linkolo oraz własnej wiedzy, doświadczeniu oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Od ceny za publikację Reklamy w Serwisie Wydawcy za pośrednictwem Systemu, Linkolo wypłaci Wydawcy prowizję stanowiącą wynagrodzenia za udostępnioną powierzchnię reklamową Serwisu. Wysokość prowizji określa Tabela Opłat i Prowizji. Standardowy czas publikacji Reklamy to dwadzieścia cztery godziny.
 7. Wydawca dla każdego ze swoich Serwisów może ustawić automatyczny lub moderowany tryb publikacji Reklam.
  1. Tryb automatyczny publikacji Reklam oznacza, że System niezwłocznie (w ciągu godziny) po zleceniu publikacji Reklamy wyświetli ją w Serwisie Wydawcy, wskazanym przez Reklamodawcę
  2. Tryb moderowany publikacji Reklam oznacza, że przed publikacją Reklamy Wydawca ma 48 godziny (licząc od momentu zlecenia publikacji Reklamy przez Reklamodawcę) na udzielenie na nią zgody lub odrzucenie zlecenia publikacji Reklamy. W przypadku braku decyzji w czasie 48 godzin, System automatycznie usunie zlecenie publikacji Reklamy i transakcja zostanie anulowana.
 8. W przypadku przyjęcia Reklamy do publikacji, Wydawca ma obowiązek utrzymać i publikować Reklamę przez czas na jaki została ona zlecona, na warunkach określonych w Regulaminie.
 9. Za każdą poprawnie opublikowaną Reklamę w Serwisie Wydawcy, Wydawca otrzymuje prowizję. Należne prowizje z tego tytułu są rozliczane w cyklach miesięcznych (kalendarzowo) i gromadzone w ramach Systemowego Konta Użytkownika.
 10. Wydawcy prowizja z tytułu każdorazowej publikacji Reklamy nie przysługuje, jeśli bez względu na przyczynę:
  1. Reklama nie była publikowana przez cały opłacony przez Reklamodawcę okres
  2. Reklama nie była dostępna dla robotów indeksujących Linkolo
  3. Reklama nie była widoczna lub jej widoczność w sposób celowy została ograniczona
  4. Strona na której publikowana była Reklama nie znajduje się w indeksie wyszukiwarki Google
  5. Zlecona Reklama została zmodyfikowana przez Wydawcę, w szczególności poprzez ingerencję w jej treść lub zmianę kodu HTML jej dotyczącego
 11. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w plikach instalacyjnych systemu Linkolo.

REKLAMODAWCA, ZLECENIE PUBLIKACJI REKLAM, PUBLIKACJA REKLAM

 1. Reklamodawcą może być każdy zarejestrowany Użytkownik Linkolo.
 2. Za publikację Reklam w Systemie pobierana jest wskazana każdorazowo opłata, która przeliczana jest na Punkty zgromadzone w ramach Konta. Punkty są następnie odejmowane z Konta i blokowane do czasu potwierdzenia przyjęcia publikacji Reklamy przez Wydawcę. Jeżeli System lub Wydawca nie potwierdzi publikacji Reklamy w ciągu 48 godzin do momentu złożenia przez Reklamodawcę zlecenia publikacji Reklamy, zablokowane uprzednio Punkty zostaną zwrócone na Konto Reklamodawcy.
 3. W momencie zlecenia publikacji Reklamy, na koncie Reklamodawcy blokowana jest stosowna liczba Punktów. Punkty te są zwracane jeśli Wydawca nie publikował Reklamy zgodnie z Regulaminem lub ostatecznie pobierane z Konta jeśli Reklama została opublikowana zgodnie z Regulaminem.
 4. Usługi świadczone przez Linkolo, polegające na emisji Reklam na stronach Wydawców są świadczone drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 5. Zlecenie publikacji Reklamy jest przyjmowane drogą elektroniczną. Reklamodawca wypełnia i przesyła formularz internetowy, zawierający dane niezbędne do publikacji Reklamy. Zlecenie publikacji Reklamy powinno zawierać m.in. URL do strony docelowej, tytuł reklamy oraz frazę, która powinna zostać podlinkowana.
 6. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości, że tak Wydawca jak i Linkolo może odmówić publikacji Reklamy bez podania przyczyny. Dodatkowo Wydawca, Linkolo może anulować zlecenie publikacji Reklamy na kolejny okres w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
 7. Reklama publikowana jest na stronach Wydawcy przez okres dwudziestu czterech godzin. Jeżeli Reklamodawca nie wybrał inaczej w ustawieniach Systemu, okres publikacji Reklamy będzie automatycznie przedłużony o kolejne dwadzieścia cztery godziny.
 8. Zlecenie publikacji Reklamy może być:
  1. Automatyczne tj. za pośrednictwem stosownego formularza, Reklamodawca określa kryteria publikacji Reklamy, w tym – ilość publikowanych Reklam, intensywność i częstotliwość publikacji, zakres cenowy publikacji Reklamy, warunki dotyczące stron Wydawców; publikacja Reklamy będzie automatycznie ponawiana o ile spełnione będą przez nią warunki określone przez Reklamodawcę
  2. Ręczne wówczas Reklamodawca wybiera konkretną stroną na której ma publikować się Reklama. Publikacja Reklamy w takim przypadku będzie automatycznie ponawiana na kolejny okres do wyczerpania Salda Reklamodawcy, usunięcia Reklamy przez Wydawcę lub anulowania zlecenia publikacji Reklamy przez Reklamodawcę
 9. Reklamodawca zlecając publikację Reklamy w sposób automatyczny i określając maksymalną liczbę Reklam dla danej Frazy, zlecając równolegle publikację Reklamy ręcznie, zwiększy w ten sposób maksymalną liczbę Reklam dla danej Frazy o liczbę zleconych ręcznie Reklam dla danej Frazy.

ROZLICZENIA – WPŁATY

 1. W celu zasilenia Konta Punktami, Użytkownik może dokonać wpłaty z wykorzystaniem wybranej metody płatności za pośrednictwem Podmiotu Rozliczającego.
 2. Doładowania konta użytkownika są dokonywane za pośrednictwem systemu Dotpay (www.dotpay.pl)
 3. Wartość jednego Punktu odpowiada 1 (jednemu) groszowi netto tj. bez właściwego podatku VAT. Podatek VAT zostanie doliczony w trakcie dokonywania płatności. Minimalne zasilenie Konta to 1000 Punktów.
 4. Po każdej wpłacie generowana jest Faktura VAT Zaliczkowa, z datą wystawienia tożsamą z dniem otrzymania płatności przez Linkolo. Fakturę tę można pobrać przez Internet, zapisywana jest w postaci pliku PDF.
 5. Dane nabywcy na Fakturze VAT Zaliczkowej będą zgodne z danymi przypisanymi do Konta w chwili jej wystawienia.
 6. Po zasileniu Konta, Punkty zostaną dodane do Konta z chwilą potwierdzenia otrzymania płatności przez Podmiot Rozliczający.

ROZLICZENIA – ZASILENIA

 1. Linkolo może zasilać Konto Użytkownika Punktami z tytułu:
  1. Należnych Użytkownikowi Prowizji
  2. Rozliczeń reklamacji
 2. Firmy i podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wystawienia Faktury VAT lub Rachunku w terminie do 7 dni następujących po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, za wszystkie Punkty przyznane w danym miesiącu przez Linkolo, z tytułu należnych Użytkownikowi Prowizji. Faktura VAT powinna zostać wystawiona na kwotę netto równą wartości tych Punktów i powiększona o właściwy w dniu wystawienia faktury podatek VAT. Rachunek powinien być wystawiony na kwotę odpowiadającą wartości netto rozliczanych w danym miesiącu Punktów.

ROZLICZENIA – WYPŁATY

 1. Saldo prezentowane w ramach Konta obrazuje aktualną różnicę zobowiązań i należności Użytkownika względem Linkolo. Nie jest to w większości wypadków saldo wynikające z wystawionych przez Strony dokumentów księgowych np. Faktur VAT czy Rachunków.
 2. Użytkownik w dowolnym momencie może zlecić Linkolo wypłatę dostępnych w ramach Konta środków (Punktów). Zlecenie wypłaty odbywa się poprzez stosowny formularz internetowy, dostępny w ramach Konta. Z chwilą zlecenia wypłaty środków, na Koncie Użytkownika blokowana jest odpowiadająca wartości netto wypłaty liczba Punktów.
 3. Zlecenie wypłaty nie może być na kwotę mniejszą niż równowartość 100 (stu) złotych netto.
 4. Warunkiem realizacji zleconej wypłaty jest:
  1. Podanie prawidłowo wszystkich niezbędnych do wypłaty danych i informacji, za pośrednictwem stosownego formularza internetowego
  2. Wystawienie przez Użytkownika i dostarczenie do Linkolo wszystkich zaległych i poprawnych dokumentów rozliczeniowych (Faktur VAT lub Rachunków) za wszystkie zaległe okresy rozliczeniowe, włączając w to okres bieżący (otwarty) od początku tego okresu do momentu zlecenia danej wypłaty
 5. Faktury należy wystawiać na poniższe dane :

  Seo Power Sp. z o.o.
  10-416 Olsztyn
  ul. Towarowa 9/45
  NIP : 739-376-95-85
  Tytułem : Wynajem powierzchni reklamowej
 6. Wypłaty będą dokonywane wyłącznie na rachunki bankowe – bez dodatkowych opłat dla rachunków prowadzonych przez bank w Polsce i za dodatkową opłatą w przypadku rachunków prowadzonych poza Polską. Wysokość opłaty za realizację przelewu zagranicę precyzuje Tabela Opłat i Prowizji.
 7. Wypłaty dokonywane są w terminie trzech dni roboczych od dnia, w którym Użytkownik dostarczył wszystkie niezbędne informacje oraz poprawne dokumenty rozliczeniowe.
 8. Otwarte zlecenia wypłaty są anulowane po czternastu dniach licząc od dnia ich złożenia, a zablokowane uprzednio środki zwracane na Konto Użytkownika.
 9. Wypłaty dokonywane są wyłącznie w polskich złotych.
 10. Wypłaty realizowane są po dokonaniu wzajemnej kompensacie zobowiązań i należności, na którą Strony się zgadzają. Kompensata taka będzie obejmować w kolejności najpierw wszelkie ewentualne zaległe odsetki, następnie należności główne.
 11. Jeżeli zlecana wypłata przewyższa wartość należnych Użytkownikowi Punktów z tytułu prowizji, nadwyżka taka będzie rozliczana przez Linkolo, korektą do wystawionych Użytkownikowi ostatnich Faktury VAT Zaliczkowych. Podpisana przez Użytkownika Faktura (Faktury) Korygująca musi zostać dostarczona do Linkolo drogą pocztową przed realizacją rzeczonej wypłaty.

ROZLICZENIA Z OSOBAMI NIEPROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Użytkownicy NPDG, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej również mogą być Wydawcami, którzy za publikowane Reklamy otrzymują stosowną, określoną w Regulaminie prowizję.
 2. Użytkownik NPDG, będący jednocześnie Wydawcą, nie świadczy Reklamodawcom usług osobiście. Usługi te są świadczone przez Linkolo i z wykorzystaniem Systemu instalowanego jedynie w Serwisie Wydawcy.
 3. Wypłaty środków dla Użytkownika NPDG są realizowane wyłącznie w oparciu o zlecenie wypłaty dokonane przez Użytkownika NPDG. W związku z tym, że Użytkownik NPDG nie prowadzi działalności osobiście, od wypłat nie są pobierane żadne zaliczki na podatek PIT ani odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.
 4. Przychodem Użytkownika NPDG będą wszelkie środki jakie Linkolo przekazało na Konto Użytkownika NPDG z tytułu należnych Użytkownikowi NPDG prowizji za wyemitowane Reklamy i które zostały wypłacone Użytkownikowi NPDG lub skompensowane ze zobowiązaniami Użytkownika NPDG wobec Linkolo.
 5. Użytkownik NPDG musi pamiętać, że przychodem będą wszystkie należne Użytkownikowi NPDG prowizje, którego to przychodu nie pomniejszą ewentualne wydatki poniesione na zakup usług Linkolo.

PROGRAM PARTNERSKI

 1. Właściciel serwisu Linkolo.pl oferuje dla swoich użytkowników Program Partnerski dający im dodatkowe korzyści w postaci punktów w serwisie Linkolo.pl w zamian za promowanie serwisu w internecie.
 2. Program Partnerski obejmuje promocję dla Wydawców oraz Reklamodawców
  1. Użytkownicy, za pośrednictwem których do Linkolo.pl dołączyli nowi Wydawcy otrzymują 5% prowizji od kwoty zarobionej przez polecanego Wydawcę przez pierwszy rok jego działalności w serwisie Linkolo.pl
  2. Użytkownicy, za pośrednictwem których do Linkolo.pl dołączyli nowi Reklamodawcy otrzymują 5% prowizji, od każdej wpłaty dokonanej przez polecanego Reklamodawcę przez pierwszy rok jego działalności w serwisie Linkolo.pl
  3. Prowizje przydzielane są z puli punktów promocyjnych Linkolo.pl, nie pomniejszają zarobków oraz nie zwiększają wydatków użytkowników będących uczestnikami Programu Partnerskiego.
  4. Punkty promocyjne naliczane są raz na dobę zgodnie z cyklem rozliczeniowym w serwisie Linkolo.pl
  5. Właściciel serwisu Linkolo.pl zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub nienaliczenia punktów promocyjnych w ramach Programu Partnerskiego, jeśli zostanie wykryta próba wyłudzenia dodatkowych punktów.
  6. Aby przystąpić do Programu Partnerskiego należy założyć konto w serwisie Linkolo.pl
 3. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest dobrowolne.
 4. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest darmowe dla każdego użytkownika serwisu Linkolo.pl i nie jest regulowane dodatkowymi umowami.
 5. Użytkownik w dowolnym momencie może zaprzestać udziału w Programie Partnerskim poprzez zdjęcie bannerów promocyjnych ze swoich stron internetowych.
  1. Wszystkie prowizje nabyte przed dniem rezygnacji użytkownika z Programu Partnerskiego zostają naliczane użytkownikowi zgodnie z niniejszym regulaminem aż do momentu regulaminowego wygaśnięcia ich ważności.
 6. Właściciel serwisu Linkolo.pl zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie jego trwania bez podania przyczyny.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres biuro@seopower.pl
 2. Reklamacjom podlegają zakupione usługi wynikające z niezgodności towaru z zamówieniem.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty dostarczenia zgłoszenia reklamacyjnego

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

Usługa Opłata (koszt podany w zł jest kosztem netto)
Koszt jednego punktu 0.01 zł
Dodanie serwisu do Linkolo.pl 0 zł (0 punktów)
Zakup linku W zależności od wyceny wydawcy
Prowizja Linkolo.pl od sprzedaży linku 20 % wartości linku, lecz nie mniej niż 1 punkt
Jednorazowe sprawdzenie pozycji strony w Google.com narzędziem "Ranker" 0.02 zł (2 punkty)
Koszt przelewu na konto zagraniczne 0,3% wartości przelewu min. 30 zł, max. 100 zł.